Το πρώτο χειρουργείο του 2016

Το πρώτο χειρουργείο του 2016: Λίθος 13χιλ ΑΡ νεφρού
(laser - Dornier Medilas H Solvo- λιθοτριψία με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο Wolf Cobra)

Το πρώτο χειρουργείο του 2016:  Λίθος 13χιλ ΑΡ νεφρού

Το πρώτο χειρουργείο του 2016:  Λίθος 13χιλ ΑΡ νεφρού

Το πρώτο χειρουργείο του 2016:  Λίθος 13χιλ ΑΡ νεφρού

Το πρώτο χειρουργείο του 2016:  Λίθος 13χιλ ΑΡ νεφρού

Το πρώτο χειρουργείο του 2016:  Λίθος 13χιλ ΑΡ νεφρού